Nawigacja

CO SIĘ DZIEJE W NASZYM KLUBIE WOLONTARIUSZA PLAN PRACY REGULAMIN CZYM SIĘ ZAJMUJEMY WŁĄCZ SIĘ W POMAGANIE! ZOSTAŃ E-WOLONTARIUSZEM BONUS SZCZĘŚCIA - REGULAMIN REGULAMIN WYBORU WOLONTARIUSZ NA „6” WOLONTARIUSZE NA 6 HISTORIA NASZEGO KLUBU

WOLONTARIAT

REGULAMIN

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada lecz przez to, kim jest i  nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II.

   

Cele i założenia Szkolnego Klubu Wolontariatu:

 

* propagowanie idei wolontariatu,
* przygotowanie młodzieży do podejmowania pracy w wolontariacie,
* umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących: niepełnosprawnych, chorych, samotnych, ubogich itp.
* prowadzenie grup wsparcia, spotkań formacyjnych dla wolontariuszy,
* wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży,
* promowanie życia bez uzależnień.

 

§ 1
Postanowienia ogólne

1) Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących , wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.

2) Wolontariusz - osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

3) Szkolny Klub  Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować  na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

4) Szkolny Klub Wolontariatu jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

 

§ 2
Cele działania

1.Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań wolontarystycznych na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

2.Zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.

3. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

4. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.

5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej i lokalnej.

6. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym.

7. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.

8. Współpraca ze Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży ARKA.

 

§ 3
Wolontariusze

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.

2. Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontarystyczną.

3. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

4. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pomoc w domu.

5. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.

6. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.

7. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.

8. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

9. Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w regulaminie Szkolnego Klubu Wolontariatu.

 

Każdy członek Klubu ma prawo do:

*    jasno określonego zakresu obowiązków,

*    prośby o pomoc,

*    wnoszenia nowych pomysłów,

*    ciągłego rozwijania swoich umiejętności,

*    ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonymi mu  zadaniami,

*    wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje.

 

Każdy członek Klubu ma obowiązek:

*    być osobą odpowiedzialną,

*    sumiennie i rzetelne spełniać swoje zadania,

*    być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla której pracuje,

*    zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych,

*    brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które mają

na celu rozwijanie wolontariuszy.


§ 4
Obszary działania

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne i zakłada zaangażowanie młodzieży

do działań:

·         poza terenem szkoły  - np. akcje pomocowe na rzecz potrzebujących  (ubogich, chorych itp.) przy współpracy instytucji i organizacji.

·         na terenie szkoły i na rzecz szkoły .

 

§ 5
Nagradzanie wolontariuszy

Formy nagradzania:

*    Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika.

*    Dyplom uznania

  Tytuł:  Wolontariusz na 6.

*    Pochwała Dyrektora Szkoły.

*    List gratulacyjny do rodziców.

*    Wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum o pracy w wolontariacie.

 

„Branie wypełnia ręce, a dawanie wypełnia serce"  

Aktualności

Kontakt

  • Publiczne Gimnazjum nr 6
    26-600 Radom
    ul. Sadkowska 16
  • (+48) 344 89 31

Galeria zdjęć