Nawigacja

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2014/2015 ROK SZKOLNY 2013/2014 ROK SZKOLNY 2012/2013 ROK SZKOLNY 2011/2012 ROK SZKOLNY 2010/2011 ROK SZKOLNY 2009/2010 ROK SZKOLNY 2016/2017

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Ewaluacja wewnętrzna w roku szkolnym 2016/17

 

WYMAGANIE 6: „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.

Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim:

W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do każdego ucznia.
Szkoła lub placówka pomaga przezwyciężyć trudności ucznia wynikające z jego sytuacji społecznej.
W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom.

Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym:

W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczna każdego ucznia.
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do potrzeb każdego ucznia.

 

Cel ewaluacji:

Zwiększenie skuteczności i efektywności procesów edukacyjnych.

Pytania kluczowe:

1. Jakie działania podejmuje się w szkole, aby wyrównać szanse edukacyjne uczniów?

2. Jakie działania szkoły zapewniają uczniom klimat sprzyjający uczeniu się?

3. Jak zasady oceniania wpływają na skuteczność procesów edukacyjnych?

4. Jakie działania podejmuje szkoła, aby tworzyć optymalne warunki do rozwoju talentów, budzenia zainteresowań i kultywowania pasji?

KRYTERIA EWALUACJI:

 • Nauczyciele rozpoznają potrzeby uczniów
 • Nauczyciele uwzględniają zróżnicowane potrzeby rozwojowe uczniów.
 • Szkoła organizuje warunki do wyrównywania braków i zaległości.
 • Szkoła organizuje pomoc w specyficznych trudnościach w nauce.

Kryteria:

- efektywność podejmowanych działań,

- skuteczność działań szkoły,

- użyteczność współpracy.

Metody:

- analiza dokumentów:

 • protokoły rad pedagogicznych
 • zapisy w dziennikach lekcyjnych dotyczące zebrań z rodzicami
 • sprawozdania dotyczące realizacji zaleceń wynikających z analizy wyników egzaminów i przeprowadzanych diagnoz
 • raporty z ewaluacji wewnętrznej

- badanie ankietowe wśród rodziców i uczniów ( osoby do badań wybierane celowo)

- badanie ankietowe wśród nauczycieli ( osoby do badań wybierane celowo)

Wyniki ewaluacji

Co robimy dobrze:

Szkoła podejmuje działania, aby wyrównać szanse edukacyjne uczniów. Fakt ten potwierdzają wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i nauczycieli.

Uczniowie najczęściej wymieniają:

 • Zajęcia wyrównawcze – 72,7%
 • Wolontariat - 56,8%
 • Zajęcia z doradztwa zawodowego - 55,6%
 • Zajęcia sportowe – 50%
 • Projekty edukacyjne – 41%
 • Możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej – 35%

Szkoła podejmuje działania, aby tworzyć optymalne warunki do rozwoju talentów, budzenia zainteresowań i kultywowania pasji. Za najskuteczniejsze uczniowie uważają;

 • Spotkania z ciekawymi ludźmi – 63,6%
 • Różnorodność konkursów – 58%
 • Zajęcia pozalekcyjne – 49%
 • Udział w projektach i programach – 32%

Najbardziej zainteresowania uczniów rozwijają:

 • Wycieczki tematyczne (np. wyjścia do kina, teatru, instytucji itp.)
 • Rajdy – 62,5%
 • Działania Samorządu Uczniowskiego – 18,2%

Szkoła podejmuje działania pozytywnie wpływające na atmosferę uczenia się. Uczniowie najczęściej wymieniają:

 • Organizowanie konkursów dostosowanych do możliwości uczniów – 52%
 • Udział w projektach – 40%
 • Relacje nauczyciel – uczeń – rodzic – 28%
 • Wspieranie inicjatyw uczniowskich – 28%

W szkole funkcjonuje system oceniania, który poprawia skuteczność uczenia się. Najbardziej uczniowie doceniają:

 • Możliwość poprawienia każdej oceny – 75%
 • Dogodność terminu poprawy – 38,6%
 • Wsparcie nauczyciela – 29,5%

W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole odpowiada ich potrzebom.

Co jest naszym problemem do rozwiązania:

 •  Indywidualizacja procesu edukacji w odniesieniu do każdego ucznia
 • Przezwyciężanie trudności wynikających z sytuacji społecznej uczniów.

Co proponujemy by zwiększyć skuteczność i efektywność procesów edukacyjnych:

 • Zmienić mentalność w sposobie planowania własnej przyszłości
 • Wspierać uczniów w podejmowanych inicjatywach związanych z działalnością szkolną i pozaszkolną
 • Wprowadzać atrakcyjne formy prowadzenia zajęć dodatkowych dostosowanych do indywidualnych zainteresowań uczniów

 

Wnioski:

1.Szkoła podejmuje działania, aby wyrównać szanse edukacyjne uczniów.

2.Tworzymy optymalne warunki do rozwoju talentów, budzenia zainteresowań i kultywowania pasji. 3.Szkoła podejmuje działania pozytywnie wpływające na atmosferę uczenia się.

4.W szkole funkcjonuje system oceniania, który poprawia skuteczność uczenia się.

5.Wsparcie otrzymywane w szkole odpowiada potrzebom uczniów.

Rekomendacje:

Należy położyć większy nacisk na indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do każdego ucznia i kontynuować pomoc w przezwyciężaniu trudności wynikających z sytuacji społecznej uczniów.

 

                                                                                                                                                       Opracowanie: Joanna Giesko

                                                                                                                                                                               Beata Nosek

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczne Gimnazjum nr 6
  26-600 Radom
  ul. Sadkowska 16
 • (+48) 344 89 31

Galeria zdjęć