Nawigacja

WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU w PG 6 TEMATY PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/17 PROPOZYCJE TEMATÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROJEKTY 2014/2015 PREZENTACJE PROJEKTÓW 2014/2015 PROJEKTY 2013/2014 PREZENTACJE PROJEKTÓW 2013/2014 PROJEKTY 2012/2013 PREZENTACJE PROJEKTÓW 2012/2013 PROJEKTY 2011/2012 PREZENTACJE PROJEKTÓW 2011/2012

PROJEKT EDUKACYJNY w klasie II

WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU w PG 6

Warunki realizacji projektu edukacyjnego
w Publicznym Gimnazjum nr 6 w Radomiu

 I. 1. Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 6 w Radomiu biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 

3. Projekty uczniowskie realizowane są na dowolnym etapie cyklu edukacyjnego, przy czym zwykle projektów nie realizuje się przed klasyfikacją śródroczną w klasie pierwszej oraz po klasyfikacji śródrocznej w klasie trzeciej.  Zalecanym okresem do realizacji projektów jest czas nauki w klasie drugiej gimnazjum.  

4. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, zwykle klasy drugiej, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 
Powyższe informacje przekazywane są do 30 listopada każdego roku szkolnego. 
W klasie pierwszej,   w ciągu dwóch pierwszych dwóch miesięcy roku szkolnego, rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę w sposób ogólny o obowiązku realizacji projektu edukacyjnego w okresie nauki w gimnazjum, w tym o możliwości proponowania tematyki projektu przez uczniów i rodziców.  

5. Liczba nauczycieli, którzy będą potrzebni do sprawowania opieki nad projektami uczniowskimi, zależy od liczby uczniów, którzy w danym roku będą realizować projekty oraz liczby zespołów, które poszczególni nauczyciele obejmą swoją opieką. 

6. Projekt edukacyjny realizowany przez zespól uczniów pod opieką nauczyciela obejmuje następujące działania: 

a)   wybranie tematu projektu edukacyjnego przez zespół uczniów przy współpracy z nauczycielem; 

bokreślenie celów projektu edukacyjnego, ustalenie przez nauczyciela prowadzącego projekt z uczniami rozwiązywanego problemu i zaplanowanie etapów jego realizacji; 

c)     wykonanie zaplanowanych działań; 

dmonitorowanie realizacji projektów przez uczniów przez nauczyciela prowadzącego projekt; 

e)     publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 

7. Jeżeli zakończenie projektu następuje po klasyfikacji śródrocznej, opiekun projektu zobowiązany jest na dwa tygodnie przed terminem klasyfikacji śródrocznej  w karcie monitorowania projektu wpisać krótką informację o dotychczasowym zaangażowaniu ucznia w realizacje projektu, a po zakończeniu projektu opiekun projektu zobowiązany jest w karcie monitorowania projektu wpisać krótką informację o zaangażowaniu ucznia w realizację całego projektu. 

8. W szczególnych przypadkach zgłoszonych wcześniej Dyrektorowi, gdy zakończenie projektu następuje w kolejnej klasie, opiekun projektu zobowiązany jest na dwa tygodnie przed terminem klasyfikacji rocznej  w karcie monitorowania projektu wpisać krótką informację o dotychczasowym zaangażowaniu ucznia w realizację projektu, a po zakończeniu projektu opiekun projektu zobowiązany jest w karcie monitorowania projektu wpisać krótką informację o zaangażowaniu ucznia w realizację całego projektu.  

9. Wychowawca jest odpowiedzialny za kontrolowanie udziału wychowanków w pracach zespołów i dopilnowanie, aby każdy uczeń w trakcie nauki w gimnazjum uczestniczył w realizacji projektu edukacyjnego. 

10. Zaangażowanie ucznia w realizację projektu ma wpływ na ustalenie przez wychowawcę oceny zachowania zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie Publicznego Gimnazjum nr 6. 

11. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 

II.1. Najpóźniej do końca września danego roku szkolnego, każdy nauczyciel proponuje co najmniej dwa tematy projektów edukacyjnych. 

2. Propozycje tematów projektów mogą być zgłaszane do wychowawcy przez uczniów, rodziców lub innych przedstawicieli środowiska lokalnego wraz ze wskazaniem kandydata na opiekuna projektu spośród nauczycieli.  

3. Ostatecznej akceptacji tematów projektów oraz ich opiekunów dokonuje Dyrektor Szkoły. Dyrektor może też samodzielnie ustalić tematy projektów i określić ich opiekunów. 

4. Uczniowie klas drugich powinni nie później niż do końca listopada wybrać tematy, które w swoich projektach podejmą, spośród tematów przedstawionych i zaakceptowanych przez Dyrektora Szkoły.  

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany tematu projektu edukacyjnego. 

6. Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na wybór innego tematu projektu niż tematy zgłoszone w pkt 1 lub 2 lub na wybór i realizację tematu na innym etapie nauki w gimnazjum.  

7. Opiekunem projektu nie musi być nauczyciel uczący w danej klasie. 

8. Uczniowie na zasadzie dobrowolności tworzą zespoły projektowe. Zespół uczniów realizujących dany projekt edukacyjny powinien liczyć nie mniej niż 5 uczniów i nie więcej niż 10. Ostateczną liczbę członków każdego zespołu ustala Dyrektor Szkoły. Istnieje możliwość tworzenia zespołów ponadoddziałowych. 

9. W przypadku, gdy uczeń, w określonym przez Dyrektora Szkoły terminie, nie zgłosi swojego udziału w żadnym projekcie, wychowawca klasy dokonuje przydziału ucznia do jednego z zespołów. W sytuacji, gdy więcej niż pięciu uczniów nie zgłosi swojego udziału w pracach zespołów projektowych, wychowawca dokona przydziału uczniów do istniejących zespołów projektowych lub w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły utworzy nowy zespół projektowy i wybierze temat do realizacji przez zespół.  

10. Uczniowie powinni zakończyć realizację projektu w klasie drugiej do końca maja. 

11. Konsultacje uczniom realizującym projekt edukacyjny powinni również udzielać, w miarę potrzeb i możliwości, nauczyciele innych przedmiotów. 

12. Na konsultacje nauczyciele mogą wykorzystać godziny wynikające z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a) Karty Nauczyciela.  

13. Prezentacja rezultatów projektów przez uczniów klas drugich będzie zwykle organizowana w miesiącu maju lub czerwcu. 

14. W przypadku, gdy uczniowie zrealizują projekt edukacyjny wcześniej, niż to zapisano w punkcie 9, publiczna prezentacja jest możliwa w innym niż powyższy terminie, po uzgodnieniu tego terminu z Dyrektorem Szkoły.

 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczne Gimnazjum nr 6
    26-600 Radom
    ul. Sadkowska 16
  • (+48) 344 89 31

Galeria zdjęć