Nawigacja

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW ZEBRANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PIERWSZE PONIEDZIAŁKI KONSULTACJE DLA RODZICÓW RODZICU! MOŻEMY CI POMÓC DEKALOG DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW DZIECKO - OFIARA PRZEMOCY W SZKOLE UZALEŻNIENIA FORMY UZALEŻNIEŃ NASTOLATKI I ALKOHOL UZALEŻNIENIE OD INTERNETU i KOMPUTERA JAK ROZPOZNAĆ, CZY DZIECKO SIĘGA PO NARKOTYKI? NIE DLA SAMOBÓJSTW WŚRÓD MŁODZIEŻY ŻYJ SMACZNIE I ZDROWO DORADCA ZAWODOWY JAK POMÓC DZIECKU WYBRAĆ ZAWÓD I SZKOŁĘ JAK WSPIERAĆ DZIECKO W PODJĘCIU DECYZJI ZAWODOWEJ? UZYSKANIE DOSTĘPU DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO LIBRUS KOMPENDIUM WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE W INTERNECIE SZKOŁA BEZ PRZEMOCY ZGODA NA UDZIAŁ W SPOTKANIU DZIECKO - OFIARA CYBERPRZEMOCY

DLA RODZICÓW

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

 

§124. Rodzice mają prawo do:

 1. zapoznania się z zapisami Statutu Szkoły;
 2. uzyskania informacji na temat kryteriów i zasad oceniania, klasyfikowania i promowania zawartych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania;
 3. uzyskania w indywidualnej rozmowie z wychowawcą I nauczycielem uczącym w danej klasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i trudności w nauce;
 4. uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;
 5. uczestniczenia w planowaniu i organizowaniu życia klasy i Szkoły.

§125. Rodzice mogą mieć wpływ na zmianę wychowawcy, jeżeli złożą na piśmie do Dyrektora Szkoły uzasadniony wniosek, który będzie wyrażał wolę więcej niż połowy rodziców uczniów danej klasy.

§126. Rodzice zobowiązani są do:

 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły,
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, Z wyjątkiem przypadku kiedy dziecko realizuje obowiązek szkolny poza Szkołą,

21) informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora Publicznego Gimnazjum nr6 w Radomiu, w obwodzie którego dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego:

a) za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacji Unii Europejskiej;

b) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

 1. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających mu przygotowanie się do zajęć szkolnych,
 2. uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy lub ustalenia terminu indywidualnego spotkania z wychowawcą,
 3. współpracy z nauczycielami oraz innymi pracownikami Szkoły w celu osiągnięcia wspólnych celów edukacyjnych i wychowawczych,
 4. naprawiania szkód materialnych wyrządzonych przez dziecko lub pokrycia kosztów naprawy, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
 5. udzielania Szkole - w miarę swoich możliwości - pomocy organizacyjnej i materialnej.

§127. 1. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2.   Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność ucznia w szkole w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§128. skreślony

§1281.Rodzice mają obowiązek usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień
zgodnie z zasadami zawartymi w rozdziale IX  Systemu Przeciwdziałania Zjawisku Demoralizacji w Publicznym Gimnazjum nr 6 w Radomiu.

Prosimy  rodziców o systematyczne kontrolowanie zeszytów swoich dzieci,

celem sprawdzenia czy dziecko odrobiło pracę domową

i zapoznania się z ewentualnymi uwagami wpisanymi przez nauczyciela.

 

ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI

 • nieobecności ucznia mogą być usprawiedliwione jedynie przez jego rodziców,
 • rodzice piszą wszelkie usprawiedliwienia w dzienniczkach z wyraźną datą nieobecności dziecka oraz własnym podpisem,
 • rodzic usprawiedliwia nieobecność ucznia pisemnie lub osobiście,
 • usprawiedliwienia nieobecności uczeń przynosi w ciągu tygodnia po ustaniu nieobecności,
 • pojedyncze nieobecności na lekcjach środkowych np. tylko na 3 i 4 lekcji w danym dniu, nie mogą być przez rodziców usprawiedliwiane, chyba że uczeń na ten czas został osobiście przez rodzica odebrany ze szkoły lub uczeń przedstawił pisemną prośbę rodzica o zwolnienie z tych lekcji,
 • usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub najdalej następnym dniu,
 • zwolnienie ucznia z wychowania fizycznego musi zawierać wyraźną klauzulę o zwolnieniu "do domu", w innym przypadku traktuje się jako zwolnienie z ćwiczeń z obecnością na zajęciach,
 • godziny nieusprawiedliwione i spóźnienia mają wpływ na ocenę zachowania, uczeń zobowiązany jest przedstawić pani szatniarce pisemną informację o zwolnieniu z podpisem wychowawcy, wicedyrektora lub dyrektora,

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczne Gimnazjum nr 6
  26-600 Radom
  ul. Sadkowska 16
 • (+48) 344 89 31

Galeria zdjęć